Językowy
audyt rekrutacyjny

sprawdź czemu warto przeprowadzić taki audyt rekrutując pracowników

Cele audytu rekrutacyjnego:

  • obiektywna i rzetelna ocena kompetencji językowych kandydatów ubiegających się o pracę
  • weryfikacja kompetencji językowych kandydatów na stanowiska wymagające praktycznej znajomości języka obcego
  • ułatwienie wyboru kandydatów o odpowiednich kompetencjach językowych w procesie rekrutacji zewnętrznej jak i wewnętrznej

W jakiej formie przeprowadzany jest audyt?

Forma ustna:

Rozmowa bezpośrednia bądź rozmowa telefoniczna, która sprawdza kompetencję komunikacyjną, czyli umiejętność rozumienia oraz prowadzenia rozmowy, płynność wypowiedzi, ale także poprawność językową, zasób używanego słownictwa, naturalność, intonację, poprawność fonetyczną.

Forma pisemna:

Test kompetencyjny sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumienie, rozumienia ze słuchu, wypowiedzi pisemnej poprzedzony rozmową weryfikująca kompetencję komunikacyjną.

Zakres umiejętności weryfikowanych podczas audytu:

W każdym przypadku zakres weryfikowanych umiejętności dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań klienta (kompetencje pragmatyczne, komunikacyjne, język specjalistyczny itp.).

Wynik – ocena:

Wynik przeprowadzonej weryfikacji kompetencji językowych przekazywany jest w formie pisemnej, w postaci określenia poziomu w sześciostopniowej skali Rady Europy (do A1 do C2) oraz szczegółowego opisu kompetencji językowych testowanej osoby.

Kiedy i gdzie:

Przeprowadzimy audyt w dogodnym dla Państwa terminie, w siedzibie Państwa firmy lub w siedzibie Alliance Française.

Kontakt:

kontakt@rzeszow.afpolska.pl
tel.: +48 727 669 149

Ufają nam: